a

Bc. Petr Kuběna
vedoucí zkušebny mechanických zařízení, garant oboru
Brno

e-mail: tel.: mobil:

kubena@szutest.cz
+420 541 120 842
+420 724 091 601

Ing. Jan Mikulecký
zkušební technik, garant oboru
Jablonec nad Nisou

e-mail: tel: mobil:

mikulecky@szutest.cz
+420 483 348 241
+420 606 093 246

MECHANICKÉ ZKOUŠKY KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

Co se zkouší:

 • zkoušky kovových materiálů a součástí při teplotě okolí
 • zkoušky tvrdosti Brinell, Rockwell, Vickers
 • univerzální zkoušky tahem/tlakem různých materiálů a výrobků do 40 tun na univerzálních trhacích strojích
 • zkouška tahem, zjištění meze pevnosti Rm, meze kluzu ReH, ReL, Rp0,2, tažnosti A
 • zkouška vrubové houževnatosti
 • zkouška vrubové houževnatosti za snížené teploty

Co se posuzuje:

 • Zkoušky tvrdosti: Hodnoty tvrdosti v jednotkách HB, HRC, HV
 • Zkouška tahem: Mez pevnosti Rm, Meze kluzu ReH, ReL, Rp0,2, Tažnost A
 • Zkouška vrubové houževnatosti: Nárazová práce v J, Vrubová houževnatost v Jcm2
 • Univerzální zkouška tahem/tlakem: Hodnoty zatížení, tlaku, průhybu, ….

Nejčastěji se vyskytující problémy:

 • Nesoulad naměřených veličin s hodnotami uvedenými v materiálových atestech,
  inspekčních certifikátech, výrobních předpisech, …

 

Normy:

 • ČSN EN ISO 6506-1:2015 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda
 • ČSN EN ISO 6507-1:2006 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda
 • ČSN EN ISO 6508-1:2006 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 1: Zkušební metoda (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
 • ČSN EN ISO 6892-1:2010 Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty
 • ČSN ISO 148-1:2010 Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy - Část 1: Zkušební metoda