Ing. Aleš Mach
vedoucí oborové skupiny
strojní a elektrická zařízení
Jablonec nad Nisou

e-mail: tel: mobil:

mach@szutest.cz
+420 483 348 279
+420 602 123 192

a

Ing. Zdeněk Dobeš
zkušební technik, garant oboru
Brno

e-mail: tel: mobil:

dobes@szutest.cz
+420 541 120 812
+420 724 907 183

měření hluku a vibrací

Jednou z povinností výrobců a dovozců je uvádět na trh ČR a EU pouze bezpečné výrobky. Podle směrnice 2006/42/ES (NV č. 176/2008 Sb.) musí výrobce nebo dovozce kromě jiného informovat uživatele v návodu k používání o hladinách hluku emitovaných strojním zařízením.

Další z povinností výrobců a dovozců strojních zařízení je u výrobků uváděných na trh ČR a EU doložit plnění požadavků směrnice 2000/14/ES (NV č. 9/2002 Sb.) z hlediska emisí hluku zařízení používaných ve venkovním prostoru.

 

Co se zkouší:

 • hluk emitovaný strojem v místě obsluhy a v pracovním prostoru určených pro pohyb obsluhy (akustický tlak)
 • výpočet akustického výkonu stroje;
 • hluk šířený vzduchem vyzařovaný spotřebičem pro domácnost
 • určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí intenzitní sondy– měření skenováním
 • měření zahrnující oblast hygienického měření hluku pro ověření plnění požadavků uvedených v NV č. 272/2011 Sb.

 

Co se posuzuje:

Při měření hlučnosti je nutno splnit několik podmínek:

 • velikost okolního prostředí vůči stroji
 • z jakého materiálu jsou stěny, strop atd., případně jestli je místnost mimo měřeného stroje prázdná nebo se tam nachází další objekty
 • měří se v přesně daných bodech určených normami
 • doba jednotlivých měření v jednotlivých bodech se pohybuje od min. 10 s (ustálený hluk) až po různě dlouhá měření, odpovídající pracovnímu cyklu stroje – velmi často s impulzní složkou – např. kovací lisy apod.)
 • mnohé normy typu C předepisují přesnou činnost stroje při měření hlučnosti (např. velikost a typ obráběného materiálu, typ nástroje a jeho otáčky, rychlost posuvu apod.)
 • měření akustického výkonu pomocí intenzitní sondy klade menší nároky na akustické okolí než měření akustického tlaku. Též měření poskytne informaci o směru zdroje hluku a lze lokalizovat místa zdroje hluku na měřené ploše.

  

Nejčastěji se vyskytující problémy:

 • nevhodné okolní prostředí (velký stroj v malém prostoru)
 • příliš hlučné pozadí (ve většině případů pozadí musí být alespoň o 3 dB nižší než hlučnost stroje, pro některá měření je rozdíl ještě větší)
 • měření pomocí intenzitní sondy vyžaduje minimální vzdálenost 1,5 m mezi zdrojem hluku (výrobkem) a odrazivou stěnou.

   

Normy:

ČSN EN ISO 3744:2011 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda pro přibližně volné pole nad odrazivou rovinou

ČSN EN ISO 3746:2011 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou

ČSN EN ISO 11201:2010 Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech v přibližně volném poli nad odrazivou rovinou se zanedbatelnými korekcemi na prostředí

ČSN EN ISO 11202:2010 Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přibližných korekcí na prostředí

ČSN EN ISO 11546-2:2010 Akustika - Určování zvukové izolace krytů - Část 2: Měření in situ (pro účely uznávání a ověřování)

ČSN EN 12102:2014 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Měření hluku přenášeného vzduchem - Stanovení hladiny akustického výkonu

ČSN ISO 9614-2:1997 Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 2 : Měření skenováním

ČSN EN ISO 9614-3:2010 Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 3: Přesná metoda měření skenováním

ČSN EN ISO 11204:2010 Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přesných korekcí na prostředí

ČSN EN ISO 11094:1997 Akustika - Zkušební předpis pro měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného motorovými žacími stroji, žacími a zahradními traktory, profesionálními žacími stroji a žacími a zahradními traktory s příslušenstvím

ČSN EN 15036-1:2007, příloha A, příloha C čl. 4.3. Kotle pro ústřední vytápění - Zkušební předpisy pro měření hluku šířeného vzduchem vyzařovaného zdroji tepla - Část 1: Emise hluku šířené vzduchem ze zdrojů tepla

ČSN ISO 7960:1997 Hluk vyzařovaný obráběcími stroji, šířený vzduchem - Provozní podmínky pro dřevozpracující stroje