a

Ing. Antonín Heitl
vedoucí zkušebny elektrických
zařízení
Brno

e-mail: tel.: mobil:

heitl@szutest.cz
+420 541 120 631
+420 725 062 786

Mgr. Andrea Koucká
technik administrátor
Brno

e-mail: tel.:

koucka@szutest.cz
+420 541 120 625

 

Nabízíme posuzování shody dle evropské směrnice 2011/65/EU (RoHS 2) o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení. Po měření získáte protokol od uznávané evropské zkušební laboratoře, který vám bude sloužit jako podklad pro CE značku.

Co je RoHS?

Dlouhodobým cílem EU je předcházet vzniku odpadů. Součástí tohoto cíle je omezit nebezpečné látky v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ) a přispět tak k ochraně lidského zdraví a environmentálně šetrnému využití a zneškodnění odpadních EEZ. Z tohoto důvodu vznikla směrnice 2002/95/ES, označovaná jako RoHS 1. V roce 2011 byla vydána nová, přepracovaná směrnice 2011/65/EU, označovaná jako RoHS 2. Tato směrnice byla zapracována do české legislativy jako nařízení vlády č. 481/2012 Sb.

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních se vztahuje na:

  • Malé a velké spotřebiče pro domácnost
  • Zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení
  • Spotřební elektronika
  • Osvětlovací zařízení
  • Elektrické a elektronické nástroje
  • Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
  • Zdravotnické prostředky
  • Monitorovací a řídicí přístroje včetně průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
  • Výdejní automaty
  • Jiná elektrozařízení, která nespadají do žádné z uvedených kategorií v písmenech a) až i)

 

 Nebezpečné látky  Maximální povolené množství
 Olovo (Pb)  0,1 %
 Rtuť (Hg)  0,1 %
 Kadmium (Cd)  0,01 %
 Šestimocný chrom  0,1 %
 Polybromované bifenyly (PBB)  0,1 %
 Polybromované difenylethery (PBDE)  0,1 %

Fotogalerie RoHS