a

Ing. Zdeněk Dobeš
zkušební technik, garant oboru
Brno

e-mail: tel:
mobil:

dobes@szutest.cz
+420 541 120 812
+420 724 907 183

Ing. Aleš Mach
vedoucí oborové skupiny
strojní a elektrická zařízení
Jablonec nad Nisou

e-mail: tel: mobil:

mach@szutest.cz
+420 483 348 279
+420 602 123 192

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

SZÚ jako notifikovaná osoba Evropského společenství 1015, autorizovaná osoba 202 je vám připraven poskytnout široké spektrum činností. Nabízí své služby v oblasti působnosti zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků o technických požadavcích na výrobky, týkající se posuzování shody a navazujících nařízení vlády (směrnic Rady) 176/2008 Sb.

NV č. 176/2008 Sb. zakládá shodu s požadavky přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES.

K provádění zkoušek strojních  zařízení je zkušebna akreditována Českým institutem pro akreditaci jako akreditovaná zkušební laboratoř 1045.1. Je rovněž Centrem technické pomocí, provádí konzultační činnost a zkoušky podle českých i zahraničních technických norem a předpisů.

Strojírenský zkušební ústav v oblasti MD nabízí zkoušky a posuzování:

 • strojní zařízení (jednoúčelové stroje, obráběcí stroje, manipulační technika, výrobní a technologické linky apod.)
 • vyměnitelná přídavná zařízení
 • bezpečnostní součásti
 • příslušenství pro zdvihání
 • neúplná strojní zařízení včetně přílohy č. 4 NV 176/2008 Sb. (např. dřevoobráběcí stroje, lisy apod.)
 • a další

CO SE ZKOUŠÍ:

 • měření hlučnosti
 • měření doběhu přímočarých pohybů
 • měření dosahových vzdáleností a případné další specifické zkoušky dle norem typu C

CO SE POSUZUJE:

 • technická dokumentace (návod k obsluze a údržbě, elektrické schéma zapojení atd.)

POŽADOVANÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE:

 • celkový popis strojního zařízení,
 • celkový výkres strojního zařízení a podrobné výkresy, popřípadě doplněné výpočty, výsledky zkoušek,
 • certifikáty apod., nezbytné pro kontrolu shody strojního zařízení se základními požadavky
 • dokumentaci o posouzení rizika s uvedením postupu
 • použité normy a ostatní technické specifikace
 • veškeré technické zprávy s výsledky zkoušek
 • výtisk návodu k použití strojního zařízení s údaji dle bodu 1.7.4 přílohy č.1
 • ES prohlášení o shodě použitých komponentů
 • kopii ES prohlášení o shodě, nebo jeho návrh, - podle NV č. 176/2008 Sb. přílohy 2
 • certifikát systému managementu jakosti podle EN ISO 9001 případně vnitřní opatření k systému zabezpečování jakosti
 • obvodové schéma elektrického zapojení, seznamy použitých součástí

NEJČASTĚJI SE VYSKYTUJÍCÍ PROBLÉMY:

 • neúplná technická dokumentace, např. analýza rizik, nedostatečný návod k obsluze dle čl. 1.7.4.2 NV č. 176
 • nedostatečné krytování pohyblivých částí, ohrazení apod.
 • nedostatečné přístupové prostředky

NORMY:

 • ČSN EN ISO 12100:2011 Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika
 • ČSN EN ISO 14120:2017 Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů
 • ČSN EN ISO 4414:2011 Pneumatika – Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na pneumatické systémy a jejich součásti
 • ČSN EN ISO 4412:2011 hydraulika – Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti
 • ČSN EN ISO 11202:2010 Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přibližných korekcí na prostředí
 • ČSN EN ISO 3746:2011 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Provozní metoda s měřicí obalovou plochou
 • ČSN EN ISO 13857:2008 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami
 • ČSN EN ISO 14118:2018 Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění
 • a další