a

Ing. Antonín Heitl
vedoucí zkušebny elektrických
zařízení
Brno

e-mail: tel.: mobil:

heitl@szutest.cz
+420 541 120 631
+420 725 062 786

a

Michal Bauer
vedoucí oborové skupiny 
elektrických zařízení
Brno

e-mail: tel.: mobil:

bauer@szutest.cz
+420 541 120 621
+420 606 628 340

Svítidla

 • zařízení, které rozděluje, filtruje nebo mění světlo vyzařované jedním nebo několika světelnými zdroji;
 • a které obsahuje všechny díly nutné pro podepření, upevnění a ochranu světelných zdrojů
 • a kromě světelných zdrojů samotných v případě potřeby i příslušenství obvodu včetně prostředků pro jejich připojení k elektrické síti

CO SE ZKOUŠÍ:

 • trvanlivost značení
 • konstrukce
 • místa připojení a připojení k síti
 • izolační prvky
 • mechanické spoje a vývodky
 • mechanická pevnost
 • závěsné a nastavovací zařízení
 • odolnost proti korozi
 • ochranné kryty
 • ochrana před zkratem
 • spojení s uzemňovací soustavou
 • ochrana před úrazem elektrickým proudem
 • ochrana proti vniknutí prachu, pevných cizích těles a vody
 • izolační odpor, elektrická pevnost, dotykový proud a proud ochranným vodičem
 • povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti
 • zkoušky trvanlivosti a tepelné zkoušky
 • odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům

 

CO SE POSUZUJE:

 • průvodní dokumentace
  (obecný popis elektrického zařízení, výkresy, materiálové listy, prohlášení o shodě jednotlivých dílů, výsledky konstrukčních výpočtů, ...)
 • návod
 • značení
  (Třída spotřebiče, stupeň krytí IP, ...)

 

NEJČASTĚJI SE VYSKYTUJÍCÍ PROBLÉMY:

 • nevhodné umístění svorkovnic
 • spoje, které by při poruše mohly způsobit nebezpečí
 • nedostatečná ochrana proti vniknutí cizích těles a vody (nevhodně zvolený stupeň krytí IP)
 • Nedostatečné informace v návodu

 

NORMY:

 • ČSN EN 60598-1 ed.6:2015 Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
 • ČSN EN 62031:2009 Moduly LED pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost
 • ČSN EN 55015 ed.4:2014 Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením
 • ČSN EN 61000-3-2 ed.4:2015 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A)
 • ČSN EN 61000-3-3 ed.3:2014 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem <= 16 A, které není předmětem podmíněného připojení
 • ČSN EN 61547 ed.2:2010 Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti
 • a další