a

Ing. Antonín Heitl
vedoucí zkušebny elektrických zařízení

e-mail: tel.: mobil:

heitl@szutest.cz
+420 541 120 631
+420 725 062 786


STANOVENÍ ÚROVNĚ SIL – JEDNODUCHÉ MECHANICKÉ A ELEKTROMECHANICKÉ PŘÍSTROJE (STATISTICKÁ METODA)

STANOVENÍ ÚROVNĚ SIL – KOMPLEXNÍ SYSTÉMY Z DEFINOVANÝCH MODULŮ (ANALYTICKÁ METODA)


STANOVENÍ ÚROVNĚ SIL – JEDNODUCHÉ MECHANICKÉ A ELEKTROMECHANICKÉ PŘÍSTROJE (statistiská metoda)

CO SE ZKOUŠÍ:

 • Statistická metoda se použije pro třídu výrobků, kde existuje jasný vztah mezi pravděpodobností výskytu poruchy a životností přístroje.
 • Na základě výrobcem poskytnutých statistických dat se stanovuje pravděpodobnost výskytu nebezpečné nediagnostikovatelné poruchy, která je potom základním údajem pro stanovení příslušné úrovně SIL.

CO SE POSUZUJE:

 • Při výpočtu se vychází se statistických údajů poskytnutých výrobcem (objednatelem), které tvoří statistický vzorek. Tento vzorek musí obsahovat identifikaci jednotlivých výrobků ve vzorku, u každého výrobku záznam o provozu (o začátku a konci sledování výrobku), záznam o vzniku poruch ve sledovaném časovém intervalu a záznam o druhu vzniklé závady a způsobu jejího odstranění.

NEJČASTĚJI SE VYSKYTUJÍCÍ PROBLÉMY:

 • Neúplné nebo nepřesné údaje v dokumentech pro výpočet, nedostačující rozsah statistického vzorku (součin počtu sledovaných výrobků a počtu pracovních hodin) pro požadovanou úroveň SIL.

NORMY:

 • ČSN EN 61508-1 ed. 2:2011 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky
 • ČSN EN 61508-2 ed. 2:2011 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 2: Požadavky na elektrické/elektronické/programovatelné elektronické systémy související s bezpečností
 • ČSN EN 61508-6 ed. 2:2011 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 6: Metodické pokyny pro použití IEC 61508-2 a IEC 61508-3

STANOVENÍ ÚROVNĚ SIL – KOMPLEXNÍ SYSTÉMY Z DEFINOVANÝCH MODULŮ (ANALYTICKÁ METODA)

CO SE ZKOUŠÍ:

 • Analytická metoda se používá pro rozsáhlejší komplexní systémy složené z modulů (částí), u kterých jsou výrobcem definovány potřebné statistické hodnoty.
 • Na základě výrobcem poskytnutého seznamu součástí, technických údajů k součástem, struktury (schématu) zařízení a dokladů o životním cyklu programového vybavení, je s využitím vzorců a tabulek v ČSN EN 61508-6 ed.2 (anebo ČSN EN ISO 13849-1:2008) vypočtena pravděpodobnost nebezpečné nediagnostikovatelné poruchy bezpečnostních smyček, která je potom základním údajem pro stanovení příslušné úrovně SIL.

CO SE POSUZUJE:

 • Určení úrovně SIL se provádí výpočtem, kdy se použijí technické údaje o jednotlivých částech zařízení a popisy a nákresy konfigurace systému. Pokud jsou použity bezpečnostní programovatelné části (řídicí počítače), posuzuje se software na logickou správnost naprogramovaných funkcí. Vhodnost daného bezpečnostního software a správnost naprogramovaných logických funkcí se posuzuje metodami uvedenými v ČSN EN 61508-3 ed.2 (případně v jednodušší podobě v ČSN EN ISO 13849-1).

NEJČASTĚJI SE VYSKYTUJÍCÍ PROBLÉMY:

 • Neúplné nebo nepřesné údaje v dokumentaci pro výpočet, nedostačující dokumentace životního cyklu software, použití součástí s nedefinovanými bezpečnostními vlastnostmi v bezpečnostních smyčkách.

NORMY:

 • ČSN EN 61508-1 ed. 2:2011 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky
 • ČSN EN 61508-2 ed. 2:2011 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 2: Požadavky na elektrické/elektronické/programovatelné elektronické systémy související s bezpečností
 • ČSN EN 61508-3 ed. 2:2011 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 3: Požadavky na software
 • ČSN EN 61508-6 ed. 2:2011 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 6: Metodické pokyny pro použití IEC 61508-2 a IEC 61508-3
 • ČSN EN ISO 13849-1:2008 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci
 • ČSN EN ISO 13849-2:2013 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 2: Ověřování platnosti